ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᒋᑦᓯ

808 ᑰᑉ ᑐᑭᐊ

ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ

ᑳᓇᑕ

J0M 1M0


819 254-0114 info@sirivik.ca
Facebook

ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᕆᑦᓯ

ᐳᓛᕆᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᒍᑦ ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥᑦ 4-ᒧᑦ! Facebook-ᑎᒍᑦ ᓱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᓂᑦᑕ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒐᓱᐊᕐᐸᒋᑦᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᑎᒥᒃ ᓈᓚᓪᓗᓯ ᐃᓚᐅᒍᒪᒍᑦᓯ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᑦᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᐅᑎᑦᑎᓄᑦ.

ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᕆᑦᓯ